Algemene voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden is van toepassing op alle diensten van en overeenkomsten met De Boekhoudcoach.

Versie: 2, datum 14-12-2020, reden: nieuwe rechtsvorm

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. De Boekhoudcoach B.V.: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan de Atoomweg 6B te Groningen (9743 AK) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 81165277 handelend onder de naam De Boekhoudcoach.

2. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met De Boekhoudcoach en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

3. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen De Boekhoudcoach en klant van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, werkzaamheden en leveringen van De Boekhoudcoach, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2. Eventuele voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door De Boekhoudcoach uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Wanneer door De Boekhoudcoach gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat De Boekhoudcoach onderhavige voorwaarden soepel toepast.

4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Boekhoudcoach, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Boekhoudcoach in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Boekhoudcoach vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

6. De Boekhoudcoach behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.

Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes van De Boekhoudcoach zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan De Boekhoudcoach opgegeven informatie, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop De Boekhoudcoach haar aanbieding baseert.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Boekhoudcoach niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van De Boekhoudcoach zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder portoen administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Totstandkoming van de overeenkomst

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met De Boekhoudcoach eerst dan tot stand nadat De Boekhoudcoach een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Klant daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden De Boekhoudcoach slechts, indien deze door De Boekhoudcoach schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Klant daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.

4. De Boekhoudcoach is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Klant zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Levering en termijnen

1. Indien De Boekhoudcoach informatie of instructies behoeft van de Klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Klant alle benodigde gegevens, op de door De Boekhoudcoach aangegeven wijze, aan De Boekhoudcoach ter beschikking heeft gesteld.

Facturatie en betaling

1. De Boekhoudcoach is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Klant een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.

2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door De Boekhoudcoach aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

4. De Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke De Boekhoudcoach maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Klant. In dat geval is de Klant een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien de werkelijk door De Boekhoudcoach gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. Voor de Klant die tevens consument is, geldt de wettelijke regeling.

5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van De Boekhoudcoach en de verplichtingen van de wederpartij jegens De Boekhoudcoach onmiddellijk opeisbaar.

6. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. De Boekhoudcoach is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8. Indien met Klant meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met De Boekhoudcoach gesloten overeenkomst.

Opschorting en ontbinding

1. Indien de Klant in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is De Boekhoudcoach, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel vaneen aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Klant schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

2. Voorts is De Boekhoudcoach gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: a. de Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; b. de Klant zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; c. de onderneming van de Klant wordt geliquideerd; d. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Klant wordt overgenomen; e. de Klant zijn huidige onderneming staakt; f. buiten toedoen van De Boekhoudcoach op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd, dan wel indien de Klant anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

3. Bedragen die De Boekhoudcoach vóór de ontbinding aan de Klant heeft gefactureerd in verband met hetgeen De Boekhoudcoach reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Klant aan De Boekhoudcoach verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

4. Indien de Klant, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is De Boekhoudcoach gerechtigd haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Klant gehouden te zijn. Hiertoe is De Boekhoudcoach eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Aansprakelijkheid

1. Indien De Boekhoudcoach aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden. b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Boekhoudcoach aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan De Boekhoudcoach kunnen worden toegerekend.

2. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van De Boekhoudcoach.

Overmacht

1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie De Boekhoudcoach voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor De Boekhoudcoach als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien De Boekhoudcoach onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.

2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Klant De Boekhoudcoach in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.

3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van De Boekhoudcoach uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.

Conformiteit en garantie

1. De Boekhoudcoach staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat De Boekhoudcoach er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door De Boekhoudcoach, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover De Boekhoudcoach kan doen gelden.

Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. De Boekhoudcoach zal de persoonlijke gegevens van de Klant slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Gebreken en klachttermijn

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de Klant binnen veertien (14) dagen na voltooiing dan wel levering van de betreffende werkzaamheden respectievelijk diensten schriftelijk te worden gemeld aan De Boekhoudcoach. Voor consumenten geldt een afwijkende termijn van 6 maanden na levering. De Boekhoudcoach zal ontvangen klachten binnen 14 dagen in behandeling nemen.

2. Indien een klacht gegrond is zal De Boekhoudcoach de werkzaamheden c.q. diensten alsnog verrichten respectievelijk leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Bij De Boekhoudcoach ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Boekhoudcoach binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van De Boekhoudcoach niet op, tenzij De Boekhoudcoach schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door De Boekhoudcoach, zal De Boekhoudcoach naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

8. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Boekhoudcoach slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van De Boekhoudcoach.

Persoonsgegevens

1. De Boekhoudcoach verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door De Boekhoudcoach gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van De Boekhoudcoach, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat De Boekhoudcoach met de Klant kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.