Abonnementsvoorwaarden

De onderstaande abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen van en overeenkomsten met De Boekhoudcoach.

Versie: 2, datum 14-12-2020, reden: nieuwe rechtsvorm
Versie: 3, datum 08-03-2023, reden: toevoeging Fair Use Policy

Definities

De Boekhoudcoach B.V.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan de Atoomweg 6b te Groningen (9743 AK), in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer David Muntinga.

Klant

de natuurlijke- en/of rechtspersoon die handelt in uitoefening van een bedrijf of beroep en aan De Boekhoudcoach de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of die producten van De Boekhoudcoach afneemt.

Abonnement

het door De Boekhoudcoach aan Klant aangeboden boekhoud­abonnement.

Abonnementsvoorwaarden

de onderhavige voorwaarden.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Abonnement

Klant ontvangt tijdens de duur van het abonnement boekhoud-tips reminders op het juiste moment en, fiscaal advies en afhankelijk van de abonnementskeuze maandelijkse controles van de boekhouding.

Fiscaal advies

De Boekhoudcoach geeft slechts op een basisniveau advies bij fiscale zaken. De Boekhoudcoach verstrekt uitsluitend rekentools, aankondigingen op het juiste moment, en informatie omtrent aftrekposten.

Beperkingen

De Boekhoudcoach is voor abonnementhouders en abonnementgerelateerde zaken uitsluitend bereikbaar via WhatsApp. Via E-Mail en telefoon wordt niet gecommuniceerd.

WhatsApp

onderdeel van het abonnement is de WhatsApp-service van De Boekhoudcoach. Dit houdt in dat Klant alle boekhoud-gerelateerde vragen via WhatsApp aan De Boekhoudcoach mag stellen. De Boekhoudcoach spant zich in om binnen 48 uur een antwoord te geven op de gestelde vraag.

Verantwoordelijkheden van de klant

Klant is zelf verantwoordelijk voor het juist omgaan met de door De Boekhoudcoach geleverde of beschikbaar gemaakte software.

Klant blijft altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevoerde administratie.

Looptijd, verlengingen en opzegging van het abonnement

Looptijd

Het abonnement wordt door Klant aangegaan voor één van de volgende abonnementsduren: i. Één (1) jaar. ii. Éen (1) kwartaal. iii. Één (1) maand. iv. Één (1) maand. v. Één (1) maand.

Opzegging

Het abonnement is steeds aan het eind van de gekozen abonnementsduur opzegbaar. Opzegging dient te geschieden voor de 25e dag van iedere maand waarin opzegging mogelijk is.

Opzegging geschiedt uitsluitend via WhatsApp.

Fair Use Policy

Het abonnement is enkel opzegbaar wanneer er sprake is van Fair Use. Als het abonnement is aangegaan met de intentie om in één maand alle vragen te stellen en dan weer op te zeggen is dit geen geldige reden voor opzegging.

Onder Fair Use valt ook de hoeveelheid gestelde vragen, deze is in principe onbeperkt, maar als er heel veel vragen gesteld worden kan er aangegeven worden dat het beter is om tegen betaling een Online Sessie in te plannen. Hiervan dient dan gebruik gemaakt te worden of de vragen dienen de volgende maanden gesteld te worden.

Verlenging

Indien Klant niet opzegt volgens de voorwaarden vangt aan het einde van de gekozen abonnementsduur een nieuwe abonnementsduur aan welke dezelfde termijn heeft als de eerdere gekozen abonnementsduur.

Prijs en betaling

Prijzen

De abonnementsprijs is vastgesteld op: i. €9,- per maand voor een abonnementsduur van een jaar. ii. €10,- voor een abonnementsduur van een kwartaal. iii. €11,- voor een abonnementsduur van een maand. iv. €40,- voor een abonnementsduur van een maand. v. €60,- voor een abonnementsduur van een maand.

Kosten welke door De Boekhoudcoach gemaakt worden die buiten de reguliere dienst vallen worden apart aan Klant gefactureerd. De Boekhoudcoach maakt alleen kosten buiten het reguliere abonnement na uitdrukkelijke toestemming van Klant.

Automatische incasso

De abonnementsprijs wordt steeds iedere maand per automatische incasso geïncasseerd van de bij aanvang van het abonnement opgegeven rekeningnummer van Klant.

Na twee mislukte incasso-pogingen eindigt het abonnement van rechtswege. De resterende abonnementsbedragen blijven opeisbaar voor De Boekhoudcoach.

Abonnementsperiode

Het abonnementsgeld is steeds voorafgaand de abonnementsperiode waarop het abonnementsgeld betrekking heeft verschuldigd.

Geheimhouding

Op alle gegevens die Klant bij De Boekhoudcoach aanbiedt geldt een eeuwigdurende geheimhoudingsplicht. Deze gegevens mogen uitsluitend op basis van uitdrukkelijke toestemming aan iemand overgedragen worden of buiten de organisatie van De Boekhoudcoach verwerkt worden.

Wijziging van voorwaarden

Moment van wijzigen

De Boekhoudcoach behoudt het recht voor om steeds als de abonnementstermijn van 1 (één) jaar verstreken is een wijziging in de voorwaarden te doen.

Mededeling

Van de bedoelde wijziging doet De Boekhoudcoach 60 (zestig) dagen voorafgaand aan die wijziging mededeling aan Klant. Deze mededeling omschrijft welke wijzigingen De Boekhoudcoach gaat maken in de voorwaarden.

Opzegging en acceptatie

Klant heeft op dat moment de mogelijkheid om de gewijzigde voorwaarden stilzwijgend te accepteren of om het abonnement op te zeggen volgens het volgende regime.

Indien klant geen actie onderneemt na de aankondiging en de termijn verstreken is dan wordt de klant geacht de nieuwe voorwaarden geaccepteerd te hebben.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van De Boekhoudcoach is beperkt tot een bedrag gelijk aan de over dat jaar door Klant verschuldigde abonnementsgeld.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Nederlands recht

Op alle door De Boekhoudcoach gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Op deze abonnementsvoorwaarden zijn ook de algemene voorwaarden van De Boekhoudcoach van toepassing.

Plaats van rechter

Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van De Boekhoudcoach, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat De Boekhoudcoach met de Klant kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.